لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:59
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ابلی

ابوالقاسم

ابُلی، مخفف «ابوالقاسم» است و بیشتر آن را در مقام کوچک شمردن و خطاب به آشنا و خویشاوند که با او رو دربایستی نداشته باشند به کار می‌برند.
ابلی