مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RAS

Reticular Activating System

شبکه ای کوچک از یاخته ها به طول حدود ده سانتی متر ، که از ریشه مغز پرتو می افکند ، " دستگاه فعال کنند مشبک " نام دارد . این شبکه تقریباً به شکل و اندازه یک چهارم سیب است. با وجود پیچیدگی ساختمان این شبکه ، طرز کار آن ساده است : شبکه تعیین میکند که شما به چه اموری توجه داشته باشید و از چه کارهایی صرف نظر کنید . شاید بتوان آن را به نوعی غربال اندیشه یا غربال ذهنی تشبیه نمود . چنانچه می دانید اطلاعات و داده های بیرونی ما بسیار زیاد است و اگر مغز بخواهد در هر لحظه به همه آنها بیندیشد ، دیوانه می شویم ! ما پیوسته به وسیله محرکهای بیرونی درحال بمباران اطلاعاتی هستیم در حالی که شعور آگاه ما تنها می تواند به عوامل محدودی توجه کند . به همین سبب آنها را مورد بررسی قرار می دهد و آنهایی را انتخاب می کند که از نظر وی دارای اهمیت باشد و به اصطلاح ، داده ها را پردازش می کند و از این رو ، ما تنها بخشی از واقعیتهای پیرامون خود را در می یابیم .
RAS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود