لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف نسیم

نشاط، سلامتی، یادها، مسابقه

نسیم نام یک شبکه تلویزیونی است که حرف ن = نشاط . حرف س سلامتی . حرف ی = یادها . حرف م = مسابقه
نسیم