لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BAMF

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

اداره مهاجرت و پناهندگان
BAMF