لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 15:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TAG

Technology Association of Georgia

انجمن فناوری گرجستان
TAG