لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 مهر 1397 - 23:40
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف وبدا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وبدا