لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 22:50
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف وبدا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وبدا