مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESRD

End Stage Renal Disease

ارسال نظر
بیماری کلیوی مرحله نهاییESRD

ارسال نظر