لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 14:23
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف DEAL

Data Encryption Algorithm with Larger Blocks

الگوریتم رمزگذاری داده با بلوک های بزرگتر (در مبحث رمزنگاری)
DEAL