لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 20:40
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف EOT

Embedded Open Type

این فرمت از فونت به صورت Outline تولید شده و در استاندارد های معتبر این نوع از فرمت ها Outline هستند. این نوع فونت در وبسایت ها به کار می رود.
EOT