مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MTC

Mobile Telecommunications Company

ارسال نظر
شرکت ارتباطات سیارMTC

ارسال نظر