مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCI

Mobile Communications Company of iran

شرکت ارتباطات موبایل ایران
MCI
ارسال نظر

ارسال نظر