مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALFA

Anonima Lombarda Fabbrica Automobili

کمپانی خودروی لومباردALFA