مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAV

Sport Activity Vehicle

خودروی اسپورت فعال

SAV
ارسال نظر

ارسال نظر