مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RPN

Risk Priority Number

به معنای (عدد اولویت ریسک) می باشد. که از ضرب 3 عدد S1 ,S2 , P بدست می آید.S1 به معنای سختی خطر از لحاظ تلفات جانی و S2 به معنای سختی خطر از لحاظ تلفات مالی و P احتمال وقوع خطر می باشد.باید توجه داشت که دو عدد اول (S1,S2) به صورت امتیازی تعیین می شوند.
RPN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود