مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KITTY

Keyboard Independent Touch Typing

تکنولوژی جدید جهت استفاده از انگشتان به جاي صفحه كليد (کیبورد)
KITTY
ارسال نظر

ارسال نظر