مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف گد

گردان

گُردان یکی از یگان‌های نظامی است. معمولاً ۳ تا ۵ گروهان با هم یک گردان و ۳ تا ۵ گردان با هم یک هنگ می‌سازند. از دیدگاه واژگانی (لغوی) واژهٔ گردان جمع واژهٔ فارسی گُرد به معنی جنگاور دلاور، یل و قهرمان است.
گد
ارسال نظر

ارسال نظر