مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BCD

Bid Closed Date

روز پایان مناقصه
BCD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود