مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JF

Just Friend

JF به شخصی گفته می‌شود که فقط به عنوان دوست نزدیک قبولش دارید (‌دوستی که منجر به ازدواج نمی‌شود).
JF
ارسال نظر

ارسال نظر