مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف هکسره

هه کسره

استفاده غلط و نابجا از نقش نمای اضافه در نوشته‌های فارسی که به صورت زبان محاوره‌ای نوشته می‌شوند، خصوصاً در نوشته‌های آنلاین رایج است که در بین عموم به هکسره معروف شده‌است. عموماً این خطا در استفاده از حرف «ه» به‌جای کسره و بالعکس مشاهده می‌شود؛ برای مثال، استفاده از عبارت «کتابه من» به‌جای شکل صحیح آن که «کتاب من» یا «کتابِ من» است. در انتهای جمله نیز گه‌گاه به‌جای استفاده از «ه» بدل از «است» یا «هست» ممکن است اشتباهاً کسره استفاده شود.
هکسره
ارسال نظر

ارسال نظر