مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NFW

No Freaking Way

هیچ راهی نداره
NFW
ارسال نظر

ارسال نظر