مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FWIW

For What It’s Worth

برای آنچه که ارزشش را دارد.
FWIW
ارسال نظر

ارسال نظر