مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف گپار

گروه پشتيبانی اطلاعات رزمی

گروه پشتيبانی اطلاعات رزمی
گپار
ارسال نظر

ارسال نظر