مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTD

Ready To Drink

آمادهٔ نوشیدن
RTD
ارسال نظر

ارسال نظر