مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACAN

Advisory Committee on Antarctic Names

کمیته مشورتی بر روی نام قطب جنوب
ACAN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود