مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICOMOS

International Council on Monuments and Sites

شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها سازمانی برای نگهداری و پاسداری از اماکن میراث فرهنگی در سراسر جهان است. در پی‌آمد منشور ونیز در سال ۱۹۶۴، ایکوموس در سال ۱۹۶۵ در ورشو پایه‌گذاری شد تا مشاوری جهت یونسکو در رابطه با میراث‌های جهانی باشد.
ICOMOS
ارسال نظر

ارسال نظر