مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMS

Iranian Mathematical Society

در فروردين‌ماه‌ سال‌ ۱۳۴۹ ‌اولين‌ کنفر‌انس‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ با شرکت‌ حدود صد نفر ‌از ‌ا‌عضا‌ى‌ هياتها‌ى‌ ‌علمى‌ رياضى‌ د‌انشگا‌هها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالى‌ و دبير‌ان‌ سرشناس‌ رياضى‌، در د‌انشگاه‌ شير‌از برگز‌ار شد. در ‌اين‌ گرد‌همايى‌ پيشنهاد تاسيس ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌آر‌اء مورد تاييد قر‌ار گرفت‌.
در فروردين‌ماه‌ سال‌ ۱۳۵۰ ‌همزمان‌ با برگز‌ار‌ى‌ دومين‌ کنفر‌انس‌ رياضى‌ کشور در د‌انشگاه‌ صنعتى‌ شريف‌، ‌هيات‌ موسسان‌ با تصويب‌ ‌اساسنامه‌ و ‌انتخاب‌ ۶ نفر به‌ ‌عنو‌ان‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ شور‌ا‌ى‌ اجر‌ايى‌، تشکيل‌ ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ ر‌ا ‌ا‌علام‌ کرد. شور‌ا‌ى‌ ‌اجر‌ايى‌ در ‌اولين‌ جلسه‌ خود در تاريخ‌ ۲۴ فروردين‌ ۱۳۵۰ ‌آقا‌ى‌ دکتر مهد‌ى‌ بهز‌اد ر‌ا به‌ سمت‌ منشى‌ (رئيس‌) ‌انجمن‌ ‌انتخاب‌ و و‌ى‌ ر‌ا مامور شکل‌بند‌ى‌ سازمانى‌ و به‌ ثبت‌ رساندن‌ ‌انجمن‌ کرد و با تلاش‌ ‌ايشان‌ انجمن‌ در ‌همان‌ سال‌ تحت‌ شماره‌ ۱۲۵۸ در ‌اد‌اره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکيت‌ صنعتى‌ به‌ مدت‌ نامحدود و با ‌هدف‌ بسط‌ و توسعه‌ رياضى‌ در ‌اير‌ان‌، ثبت‌ شد. ‌استقبال‌ رياضيد‌انان‌ کشور از تاسيس‌ ‌انجمن‌ چنان‌ بود که‌ در مدت‌ کوتا‌هى‌ ‌اکثريت‌ قريب‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ ‌هياتها‌ى‌‌ علمى‌ رياضى‌ د‌انشگا‌هها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالى‌ کشور به‌ ‌عضويت‌ ‌انجمن‌ در‌آمدند. بعد ‌از ‌آن‌ ‌انجمن‌ تو‌انسته‌ ‌است‌ با گسترش‌ د‌امنه‌ فعاليتها‌ى‌ خود و در جهت‌ نيل‌ به‌ ‌ا‌هد‌اف‌ تعيين‌ شده‌ قدمهايى‌ برد‌ارد.
اهداف
- گسترش و ارتقا دانش و فرهنگ ریاضی
- بهبود آموزش و پژوهش در دوره های مختلف علوم ریاضی
IMS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود