مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMB

Office of Management and Budget

اداره مدیریت و بودجه در آمریکا
OMB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود