مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GCT

Germ cell tumor

نئوپلاسم مشتق شده از سلول های زایا است.
GCT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود