مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PVC

Peri Vascular Cuffing

تجمع سلول هاي آماسي اطراف عروق خوني
PVC
ارسال نظر

ارسال نظر