مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPO

Nothing by mouth

ناشتا
NPO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود