مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAP

CAPsules

کپسول
CAP
ارسال نظر

ارسال نظر