مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MO

Macau

مخفف کشور ماکائو
MO
ارسال نظر

ارسال نظر