مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MN

Mongolia

مخفف کشور مغولستان
MN
ارسال نظر

ارسال نظر