مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LA

Laos

مخفف کشور لائوس
LA
ارسال نظر

ارسال نظر