مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CG

Congo

مخفف کشور کنگو
CG
ارسال نظر

ارسال نظر