مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BZ

Belize

مخفف کشور بلیز
BZ
ارسال نظر

ارسال نظر