مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BG

Bulgaria

مخفف کشور بلغارستان
BG
ارسال نظر

ارسال نظر