مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BA

Bosnia and Herzegovina

مخفف کشور بوسنی و هرزگوین
BA
ارسال نظر

ارسال نظر