مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTW

On The Way

در راه. برای اجازه دادن به سایر بازیکنانی که برای کمک به آنها می آیید استفاده می شود.
OTW
ارسال نظر

ارسال نظر