مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTW

On The Way

در راه. برای اجازه دادن به سایر بازیکنانی که برای کمک به آنها می آیید استفاده می شود.
OTW
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود