مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف VPN

Virtual Private Network

Verace Pizza Napoletana (Italian: Genuine Pizza Association)

Vendor Part Number

Virtuelle Private Netzwerke (German: Virtual Private Network)

Violence Prevention Network (various locations)

Virtual Page Number (memory architecture)

Ventral Posterior Nucleus (somatosensory relay nucleus in thalamus of the brain)

Vancomycin, Polymyxin, Nystatin

Vertical Pattern Noise (digital camera sensors)

Vorgangspfeil-Netzplan (German)

Voice Product Net

Virtual Path Number (telecommunications)

Volunteer Physicians Network

Virtual Productions Network