مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف URL

Uniform Resource Locator (aka Universal Resource Locator)

Internet Shortcut (file name extension)

Universal Resource Locator (aka Uniform Resource Locator)

Universitat Ramon Llull (Ramon Llull University, Spain)

Universidad Rafael Landivar (Rafael Landivar University, Guatemala)

Upper Range Limit

Unrestricted Line (US Navy officer designation)

Unreal Life

Upper Reference Limit

Universal Republic of Love

USAMMA's (United States Army Medical Materiel Agency's) Revolution in Logistics

User Requirements Language

User Resource Link

Universal Ride Layout

Ubiquity Now, Revenues Later

Underground Race League (video game)

Unfinanced Requirements List

Unità di Ricerca Locali (Italian)