مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف TTY

Text Telephone (use of telephones for the hearing impaired)

Terminal Type (Unix terminal interface)

Tampereen Teknillinen Yliopisto (Tampere University of Technology)

Thanks to You

Teletype Message

Teufs-Teufs Yvoisiens (French car club)

Teletypewriter Technology

Talk To You/Ya

Teleprinter/Teletype/Teletypewriter

Telephone-Text-Device

Tapes-To-You