مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف SWRI

Southwest Research Institute (San Antonio, TX)

SwRI

Southwest Research Institute (San Antonio, Texas)

Sealant, Waterproofing and Restoration Institute

Social Welfare Research Institute (now Center on Wealth and Philanthropy; Boston College; Chestnut Hill, MA)

Scotch Whiskey Research Institute (Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland)

Surface Water Retention Index