مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف SKN

Statistical Knowledge Network (GovStat Project)

Stockton (Amtrak station code; Stockton, CA)

St. Kitts & Nevis (Caribbean)

Sistem Kliring Nasional (Indonesian: National Clearing System)

Skeen

Special Kids Network (Pennsylvania Department of Health)

Sistem Kesehatan Nasional (Indonesian: National Health System)

Spezial Kommando Nord (gaming clan)

Stichting Kinderopvang Noord-Holland (Dutch: Child Foundation North Holland; Netherlands)

Stock Keeping Number