مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف RCU

Respiratory Care Unit (various locations)

Remote Control Unit

Read Copy Update

Regional Coordinating Unit

Royal Credit Union (various locations)

Research Coordinating Unit (various organizations)

Radio Control Unit

Remote Concentrator Unit

Requisition Control Unit (US Navy)

Radio Channel Unit

Refugee Coordination Unit (Nepal)

Regional Cadet Unit (Australia)

Room Control Unit

Rate Construction Unit

Retto Colite Ulcerosa

Radio Contact Underground (French Internet radio station)

Risk Control Unit (various companies)

Radar Control Unit

Revelar Connection Utility (Revelar, Inc.)

Reserve Component Unit

Restrict Casual Use

Refrigeration Control Unit

Remote Carrier Urban

Relocatable Code Unit

Remote Converter Unit

Residual Calibration Uncertainty

Ring Concentrator Unit

Rocket Countermeasure Unit

Rugby Club Uzetien (French rugby club)

Rapid Cooling Unit