مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries

OFI Private Equity Capital (France)

Ohio Prevention and Education Conference (Ohio Resource Network for Safe & Drug Free Schools & Communities)

Old Protestant Episcopal Church

Optical Proximity Effect Correction

Ocean Processes and European Climate