مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف OEIS

On-line Encyclopedia of Integer Sequences

Overseas Environmental Impact Statement

Omphalocele-Exstrophy-Imperforate Anus-Spinal Defects (birth defect complex)

Offshore Engineering Information Service (Heriot Watt University)