مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف IBAN

International Bank Account Number

Italian Business Angels Network

Insurance Brokers Association of Newfoundland (St. John's, Newfoundland, Canada)

International Board of Auditors for NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Internet Business Alliance of Nevada (Las Vegas, NV)

International Business Advisory Network