مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف HGB

Hak Guna Bangunan (Indonesian: Right to Build)

Hemoglobin

Handelsgesetzbuch (German Commercial Code)

Hellogoodbye (band)

Hall Governing Board

Hollywood Guarantee Building (California)

Hybrid Genset Battery

High Gravity Brewing

Horrible Gelatinous Blob

Horrible Gelatinous Blob (Futurama cartoon)

Heavy Girder Bridge

Hot Glue Box