مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف FPLA

Field-Programmable Logic Array

Front Populaire pour la Libération de l'Azawad (French: Popular Front for the Liberation of Azawad; Azawad, Mali)

Fur Products Labeling Act

Fair Packaging & Labeling Act

Fast-Paced Language Arts

Fibrin Plate Lysis Area